Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované a aktualizované spoločnosťou BBX s.r.o. (ďalej ako "BBXNET") na základe § 83 ods. 1, 2 a ďalších ustanovení Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej ako „ZEK“) v spojení s čl. IV. ods. 3 Všeobecného povolenia č. 1/2023 z 31.01.2023 (ďalej ako "Všeobecné povolenie") vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej ako „RÚ“) s cieľom zabezpečenia transparentnosti a relevantných informácií pre užívateľov.

Údaje podniku

Obchodné meno: BBX s.r.o.
Identifikačné číslo (IČO): 36 816 221
Právna forma: 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Na Karlove 25, 974 01 Banská Bystrica
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13459/S
Webové sídlo: www.bbxnet.sk

Na podnik sa pri poskytovaní služieb podľa ZEK vzťahuje pôsobnosť .
Podnik je členom Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI).

 1. Rozsah ponúkaných služieb

  BBXNET poskytuje elektronické komunikačné služby (ďalej ako „EKS“) prístupu k internetu a služby digitálnej káblovej televízie IPTV (retransmisia rozhlasového a televízneho vysielania v IP protokole). Tieto EKS poskytuje prostredníctvom vlastnej optickej (GPON FTTH), opticko-metalickej (FTTB + 1Gbps Ethernet) a rádiovej (nelicencované pásma: WiFi 5 GHz/airMAX, 17 GHz, 24 GHz, WiGig 60 GHz, 80 GHz) siete.

  Rozsah ponúkaných služieb (vrátane doplnkových služieb) na úroveň jednotlivých produktov a balíkov služieb spolu s ich základnými vlastnosťami je v dokumente Cenník (Tarifa), ktorý je dostupný elektronicky na webovom sídle www.bbxnet.sk v sekcii Archív dokumentov. Prehľad všetkých služieb je dostupný na webovom sídle v sekcii Internet & TV – balíky alebo cez titulnú stránku webového sídla v sekcii Naša dalšia ponuka.

  Informácie o minimálnych úrovniach kvality služby prístupu k internetu vo vzťahu k minimálnej, bežne dostupnej a proklamovanej rýchlosti nájdete v dokumente Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejne dostupných EKS (ďalej ako „Všeobecné podmienky“) v sekcii Archív dokumentov ako aj v dokumentoch Zhrnutie zmluvy a Informácie pre záujemcu pred uzavretím zmluvy, na ktoré má právo každý záujemca pred podpisom Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej ako „Zmluva“), okrem prípadu, ak sa výslovne tohto práva záujemca o uzavretie Zmluvy nevzdal podpísaním tlačiva Vzdanie sa práva na zasielanie predzmluvných informácií a zhrnutia zmluvy. Poskytovanie služieb digitálnej káblovej televízie IPTV je vykonávané v súlade s dokumentom Všeobecné zmluvné podmienky pre poskytovanie služieb IPTV retransmisie v Archíve dokumentov.

 2. Štandardné ceny

  Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetky cenové položky spolu s informáciami o komunikačných objemoch, najmä o obmedzeniach využívania dát, dodatočných komunikačných jednotkách a všetkých druhoch užívateľských poplatkov za služby, servisných poplatkov, inštalačných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách a nákladoch užívateľa súvisiacich s koncovými zariadeniami sú obsiahnuté v Cenníku (Tarife).

  Aktuálne akciové ceny nad rámec štandardných cien a zliav obsiahnutých v Cenníku (Tarife) sú zverejňované na titulnej stránke webového sídla spolu s odkazom na podmienky, kde sú konkrétne špecifikované náležitosti (organizátor a termín akcie, určenie okruhu zákazníkov, mechanika akcie) na využitie aktuálne platnej akcie.

 3. Ponúkané služby záručného a pozáručného servisu

  Záručný a pozáručný servis sa týka najmä dodávaných koncových zariadení, na ktoré v zmysle náležitostí Zákona č. 40/1964 - Občiansky zákonník platí záručná doba 24 mesiacov. Po uplynutí záručnej doby je nové koncové zariadenie spoplatnené podľa aktuálne platného Cenníka (Tarify). V prípade uznania záruky, kedy nebola závada na koncovom zariadení spôsobená samotným užívateľom - spotrebiteľom, je servisný zásah (výmena alebo oprava koncového zariadenia) pre užívateľa bezplatný. Každý spotrebiteľ predtým ako bude viazaný Zmluvou dostane informácie o ponúkaných servisných službách v dokumente Informácie pre záujemcu pred uzavretím zmluvy (okrem prípadu vzdania sa práva na tieto informácie), kde sú zapracované pravidlá ochrany spotrebiteľa v odvetví elektronických komunikácií podľa Všeobecného povolenia a informačné povinnosti podľa Zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Ďalšie informácie ako aj informácie vo vzťahu k zárukám z hľadiska kvality poskytovaných EKS a poučenia o zodpovednosti za vady koncového zariadenia alebo EKS nájdetete v čl. 7. Reklamačný poriadok a v čl. 5. Kvalita a úroveň poskytovanej služby, obmedzenia služby, ktoré sú súčasťou Všeobecných podmienok.

  Užívateľom poskytujeme asistenciu a podporu prostredníctvom hlavných komunikačných kanálov: e-mailu, telefónu, kontaktných formulárov na webovom sídle alebo prostredníctvom FB stránky na adrese fb.me/bbxnet.sk. Po presmerovaní komunikácie z vyššie uvedených komunikačných kanálov na technické oddelenie je možné problémy so službou riešiť individuálne prostredníctvom vzdialeného prístupu prípadne EKS zaradiť do monitorovacieho systému. Z hľadiska časových úsekov, v ktorých sú jednotlivé komunikačné kanály/služby dostupné, platí:

  • 0850 250 250 - Hotline (denne od 9:00 do 17:00 - priamy kontakt s klientským centrom s možnosťou zanechania zvukového záznamu s popisom problému v akomkoľvek čase),
  • info@bbxnet.sk (denne od 9:00 do 17:00),
  • fb.me/bbxnet.sk (non-stop),
  • www.bbxnet.sk (kontaktný formulár so žiadosťou o hovor zo strany BBXNET denne vrátane víkendu od 9:00 do 17:00),
  • servisný výjazd k užívateľovi (denne od 9:00 do 17:00).

  Z hľadiska spoplatnenia vyššie uvedených asistenčných/servisných služieb platí nasledovné. Hovory na telefónne číslo 0850 250 250 (tzv. Modré číslo) sú spoplatňované zo strany poskytovateľa hlasových služieb užívateľa. Ak voláte z pevnej linky, volania na toto číslo sú účtované ako miestny hovor. Zo siete Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. sú hovory spoplatňované ako volania do sprístupnených pevných sietí a hovory sú zahrnuté do voľných minút. Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. si na toto číslo účtuje vyššiu cenu ako na bežné volania. Servisné výjazdy k užívateľom sú spoplatňované v zmysle Cenníka (Tarify), okrem prípadov kedy bola porucha preukázateľne spôsobená zo strany BBXNET.

 4. Štandardné zmluvné podmienky

  Štandardné zmluvné podmienky vrátane dĺžky trvania Zmluvy, poplatkov súvisiacich s ukončením Zmluvy, práv súvisiacich s ukončením poskytovania balíkov služieb alebo niektorého jeho prvku sú obsiahnuté v dokumentoch Zhrnutie zmluvy a Informácie pre záujemcu pred uzavretím zmluvy, okrem prípadu ak sa záujemca o uzatvorenie Zmluvy nevzdal práva na zasielanie predzmluvných informácií a zhrnutia zmluvy. Ďalšie informácie sú k dispozícii vo Všeobecných podmienkach v čl. 2 Zmluva o poskytovaní služieb.

  BBXNET od 01.12.2022 na základe nových zmluvných a cenových podmienok zmluvne nezaväzuje užívateľov k využívaniu EKS počas určitého minimálneho obdobia. Zmluva sa pre všetky EKS uzatvára na dobu neurčitú, bez časového záväzku odoberania EKS. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej strane.

  BBXNET je povinný oznámiť zmenu zmluvných podmienok podľa § 87 ods. 10 ZEK tak, že pri jej oznamovaní užívateľovi uvedie vysvetlenie obsahu zmeny zmluvných podmienok, a to najmä porovnaním ceny za služby konkrétneho produktu pred zmenou zmluvných podmienok a po tom, ako bude uplatnená, porovnaním menených parametrov služby pred zmenou zmluvných podmienok a po tom, ako bude uplatnená alebo uvedením zmenených častí zmluvných podmienok s vyznačením zmien. Ak podnik súčasne mení viaceré zmluvné podmienky, uvedie vysvetlenia obsahu zmeny zmluvných podmienok pre každú z nich osobitne. BBXNET na tento účel používa zákaznícky portál moj.bbxnet.sk.

 5. Podrobnosti o produktoch a službách pri poskytovaní služby osobitne určenej pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

  BBXNET v súčasnosti nemá v ponuke produkty alebo služby osobitne určené pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím. Po vydaní všeobecne záväzného právneho predpisu RÚ, ktorý má v budúcnosti určiť požiadavky pre zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám, zverejníme informácie v súlade s týmto predpisom (§ 82 ods. 5 ZEK).

  Služby spoločnosti BBXNET si môže objednať akýkoľvek záujemca bez rozdielu, produkty a služby sú rovnako platné aj pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím, rovnocenný prístup pre všetkých potenciálnych užívateľov uplatňujeme globálne. Prípadné požiadavky koncových užívateľov so zdravotným postihnutím nie sú prehliadané a v rámci starostlivosti o užívateľa sa im individuálne a s úsilím venujeme.

Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. BBXNET má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s užívateľom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

Pri riešení spotrebiteľských sporov vzniknutých pri nákupe tovarov alebo služieb na diaľku (mimo predajného miesta poskytovateľa) môžete využiť platformu alternatívneho riešenia sporov na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.

Potrebujete poradiť?
Zavoláme vám

BBXNET

20 rokov hrdo poskytujeme internet

16 hrdinov sa o vás denne stará

12 hrdinských inštitúcií podporujeme a sponzorujeme

5689 zákazníkov používa naše služby

Kontaktujte nás

* Polia označené hviezdičkou sú povinné
** Budeme vás kontaktovať počas pracovnej doby

© 2023 BBX s.r.o. Všetky práva vyhradené.